การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน ปี 2567

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา ในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยส่งเสริมการนำองค์ความรู้จากกระบวนการศึกษา สู่กระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ สู่กระบวนการออกแบบ รังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการตลาด เชื่อมโยงกับหลักสูตรการศึกษา ตอบรับความต้องการทางการตลาดในอนาคต

3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการใช้ข้อมูลทางการตลาด สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีอรรถประโยชน์หลากหลาย

4. เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานของนักศึกษา สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ New Business ของกลุ่มบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. จัดแข่งขันเป็นทีม ผู้สมัคร 1 ทีม มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน โดยชื่อผู้สมัครต้องไม่ซ้ำกับทีมอื่นๆ

3. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน เท่านั้น

โจทย์งานออกแบบ

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน  ภายใต้แนวคิด “New Creativity New Design Celebrating ZUBB Group 44th Anniversary”

2. ต้องมีเหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก ผู้ประกวดสามารถผสมผสานกับวัสดุอื่นได้โดยอิสระ

3. ต้องนำเสนอผลงานตามขั้นตอน รูปแบบ ภายใต้โจทย์งานออกแบบ กติกา เงื่อนไข ที่กำหนดไว้

4. ใช้งานได้จริง และสามารถผลิตได้จริง

5. ต้องนำเสนอแบบผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์ แนวคิด แรงบันดาลใจ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลงาน

กำหนดการจัดกิจกรรม

กิจกรรม

กำหนดการ

รูปแบบ/สถานที่

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 29 ม.ค. 2567
(10.00 – 12.00 น.)
คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร 1-23 ก.พ. 2567 ส่งใบสมัคร ผ่านอาจารย์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิแข่งขัน 1 มี.ค. 2567 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
พิธีเปิดและกิจกรรม Open House
ZUBB Steel (Head Office)
วันอาทิตย์ ต้น มี.ค.

(รอ confirm)

สำนักงานใหญ่ บ.เหล็กทรัพย์
ส่งผลงานออกแบบ รอบที่ 1 ศ.19 เม.ย. 2567 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นักศึกษานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ส.20 เม.ย. 2567 คณะมัณฑนศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 22 เม.ย. 2567 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ส่งผลงานออกแบบ รอบสุดท้าย ศ.14 มิ.ย. 2567 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
นำเสนอผลงาน Onsite คณะกรรมการพิจารณา ตัดสินผลงาน / ประกาศผล / มอบรางวัล ส.15 มิ.ย. 2567 คณะมัณฑนศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาร่วมกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดขั้นตอนการผลิต ให้กับพนักงาน บจ.เหล็กทรัพย์ 2 วัน

(จะแจ้งภายหลัง)

สำนักงานใหญ่ บจ.เหล็กทรัพย์

หมายเหตุ: ระยะเวลาและกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดการส่งผลงาน
รอบคัดเลือก

• ทีมได้รับสิทธิเข้าประกวด ส่งผลงานทางออนไลน์ (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
• ผลงานออกแบบในรูปแบบไฟล์ .pdf
• Clip Presentation ไม่เกิน 3 นาที (ขนาดไม่เกิน 3 GB)
• คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 5 ทีม ผ่านเข้ารอบตัดสิน

รายละเอียดการส่งผลงาน
รอบตัดสิน (5 ทีม)

• 5 ทีมที่ได้รับคัดเลือก (รอบแรก) ต้องนำงานออกแบบ (รอบแรก) มาทำเป็นสินค้าตัวอย่างจริง (สัดส่วน 1:1) โดยจะได้รับการสนับสนุนซื้อวัสดุและค่าผลิต ในงบประมาณไม่เกินทีมละ 10,000 บาท (จ่ายตามจริงและหลักฐานใบเสร็จรับเงินออกในนาม บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด)
• ทีมได้รับสิทธิเข้าประกวด ส่งผลงานผ่านออนไลน์ (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
• ผลงานออกแบบในรูปแบบไฟล์ .pdf
• Clip Presentation ไม่เกิน 3 นาที (ขนาดไม่เกิน 3 GB)

รายละเอียดการนำเสนอ
กับคณะกรรมการ Onsite
(วันตัดสิน)

• ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ (PowerPoint, Cava, Animation, Clip VDO, etc.)
แต่ละทีม มีเวลานำเสนอผลงาน 5 นาที (ไม่รวมเวลา Q&A จากคณะกรรมการ)
• ต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คน นำเสนอผลงาน ในวันนั้น พร้อมด้วยผลงานตัวอย่างจริง

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

CREATIVE & CONCEPT FUNCTION PRODUCTION
-ส่งเสริมแบรนด์ ZUBB Group
-ความคิดสร้างสรรค์
-สะท้อนภาพลักษณ์ ESG
-ความสวยงาม
-เทคนิคการออกแบบ
-เทคนิคการเลือกใช้วัสดุ
-ความเป็นไปได้ในการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์จริง
-ใช้งานได้จริง, แข็งแรง

-ความเหมาะสมในการขนส่ง/เคลื่อนย้าย
-ตรงกับความต้องการตลาด

คณะกรรมการตัดสิน

 1. ผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์   จำนวน 4 ท่าน
 2. ตัวแทนจาก บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด   จำนวน 4 ท่าน
 3. ผลโหวตจากพนักงาน บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด   นับเป็น 1 ท่าน (เฉพาะรอบตัดสิน)

เงินรางวัล

 • ชนะเลิศ (1 รางวัล)         เงินทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมรับใบประกาศเกียรติบัตร
 • รองชนะเลิศ (1 รางวัล) เงินทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมรับใบประกาศเกียรติบัตร
 • ชมเชย (3 รางวัล)         เงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมรับใบประกาศเกียรติบัตร
 • เงินสนับสนุนทางการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 20,000 บาท

รวมเงินสนับสนุนทางการศึกษา ทั้งสิ้น 130,000 บาท

รางวัลพิเศษ (ไม่จำกัดแบบที่ได้รางวัล)

แบบผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด คัดเลือกนำไปต่อยอด ผลิตเป็นสินค้าและจำหน่าย นักศึกษาทีมที่ผลงานได้รับคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง, ค่าอาหาร เพื่อร่วมกิจกรรม Workshop ถ่ายทอดองค์ความรู้และขั้นตอนการผลิตให้กับพนักงานบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด (อย่างน้อย 2 วัน)

แบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตและจำหน่ายได้จริง ทีมเจ้าของผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ จะได้รับเงินทุนการศึกษา จากยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในอัตราร้อยละ 1.00 (ปีที่ 1 – 3) จากกลุ่มบริษัทเหล็กทรัพย์​ จำกัด

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับเงินสนับสนุนทางการศึกษา จากยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในอัตราร้อยละ 1.00 (ปีที่ 1 – 3) จากกลุ่มบริษัทเหล็กทรัพย์ จำกัด
หมายเหตุ

เงินรางวัลทุนการศึกษา/เงินสนับสนุนทางการศึกษา ต้องได้รับหลักฐานการรับมอบเงินทุนการศึกษา/เงินสนับสนุนทางการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปตามประมวลรัษฎากร และ/หรือ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ประกาศ/กำหนดไว้

 

เงื่อนไขการประกวด

 1. ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบโดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง อีกทั้งไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานอื่นใดมาก่อน
 2. กรณีผู้ส่งผลงาน ละเมิดเงื่อนไข ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น หรือ มีข้อความใดเป็นเท็จ คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์และเรียกเงินรางวัลคืนจากทีมผู้เข้าประกวด
 3. ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด โดยสามารถทำซ้ำ หรือดัดแปลงผลงาน เพื่อนำไปใช้ในการผลิต หรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
 4. บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกที่ผลงานของผู้ประกวดและสงวนสิทธิ์ในการปรับ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือใช้ผลงานประกวดบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควรในการนำไปผลิต
 5. ผลงานที่เข้าประกวด ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนทุกกรณี
 6. กรณีผู้จัดการประกวด ทราบในภายหลังว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นการละเมิดเงื่อนไข ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบการละเมิดกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยตนเองทุกประการ
 7. เกณฑ์คะแนนการพิจารณาตัดสินผลงาน จะพิจารณาโดย คณะกรรมการ 9 ท่าน ประกอบด้วย
  • คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 4 ท่าน
  • คณะกรรมการ ที่ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด จำนวน 4 ท่าน
  • ผลโหวตโดยพนักงานกลุ่มบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด ถือเป็น 1 ท่าน (เฉพาะรอบตัดสิน)
 8. กลุ่มบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ดังนี้
  • ระบุชื่อเจ้าของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ไว้เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ และ/หรือทำให้ปรากฎไว้บนตัวผลิตภัณฑ์ กรณีผลงานได้รับการต่อยอดผลิตเป็นสินค้า
  • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลที่มาของแบบผลิตภัณฑ์ ผ่านช่องทางสื่อสารใด ๆ ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือ ข่าวสารใด ๆ ผ่านสื่อมวลชน          เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด            ได้ทราบและให้ความยินยอมโดยสมัครใจตั้งแต่ก่อนสมัครเข้าร่วมการประกวดแล้ว
 9. นักศึกษาสมาชิกทีมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด จะได้สิทธิพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เมื่อสมัครเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด หลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท แล้ว
 10. บุตร ธิดา ลูกหลาน สมาชิกครอบครัวของ ลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ กลุ่มบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด ไม่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้โดยเด็ดขาด
 11. กลุ่มบริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน ขอสงวนสิทธิ์กรณีการประกวดเกิดความล่าช้า ระงับ หรือ ยกเลิก เนื่องมาจากสภาพอากาศ อัคคีภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยจลาจลการเดินขบวนประท้วง เหตุก่อการร้าย ภัยสงคราม โรคระบาด และ/หรือ ด้วยเหตุผลอื่นใด
 12. ผู้สมัครร่วมโครงการประกวดผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้พิจารณากติกา เงื่อนไข โดยยอมรับในกติกา เงื่อนไขทุกประการโดยละเอียดครบถ้วน ก่อนยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานเป็นอย่างดีแล้ว
 13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า