ผู้ผลิตเหล็กก่อสร้างครบวงจร ปลีก-ส่ง-ออนไลน์

cropped-ZUBB-LOGO-2020-JPG-resize.jpg

ZUBB STEEL | We are steel expert

สังคมและสิ่งแวดล้อม

สังคมและสิ่งแวดล้อม - เหล็กทรัพย์

บริษัทเป็นระยะเวลากว่า 30 ปีแล้วที่ บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด เติบโตร่วมกับผู้คนและแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย โดยทั่วไปเมื่อธุรกิจขนาดใหญ่มีการขยายตัวมากขึ้นก็จะนำพาความเจริญพร้อมกับปัญหาใหม่ๆ เข้าสู่สังคม และชุมชนโดยรอบ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและสาขาแต่ละแห่งก็เช่นกัน ต้องเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของสังคมและชุมชน บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด จึงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น การแก้ไขปัญหามลภาวะ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงแนวคิดการแสดงความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมและสภาพแวดล้อม

แนวคิดที่ 1

คือ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Responsibility) ซึ่งย้ำเตือนให้ต้องระมัดระวัง และใส่ใจถึงผลที่ตามมา (Outcome) จากการดำเนินธุรกิจ ของ บริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยตรงและพื้นที่ต่อเนื่อง นอกเหนือจากพื้นที่ภายในของตนเอง ซึ่งจะกลายเป็นประเด็นทางสังคม (Social Issues) ต่อไป

แนวคิดที่ 2

คือ ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) ซึ่งเป็นเรื่อง ของการจัดการผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐและชุมชน

แนวคิดที่ 3

คือ บริษัทคือพลเมืองของ สังคม (Corporate Citizenship) ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการบริจาคด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน .

จากแนวคิด CSR ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบในการดำเนินการด้าน CSR ของ บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด โดย แบ่งเป็น 4 รูปแบบ คือ

แนวคิดที่ 1

การส่งเสริมสังคมจากการทำการตลาด (Cause-related Marketing) โดยการนำส่วนแบ่งรายได้หรือกำไรจากการประกอบกิจการไปดำเนินการด้านการกุศล

แนวคิดที่ 2

การบริจาค (Corporate Philanthropy)

แนวคิดที่ 3

การเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน (Volunteering) แนวทางนี้มุ่งให้องค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียในสังคม มีความสัมพันธ์อันดี โดยการให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนชักชวนคู่ค้าเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ การพัฒนา คุณภาพของเยาวชน ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพจิต เป็นตัวอย่างที่ เหล็กทรัพย์ให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ชุมชนโดยรอบ ตลอดจนส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน การร่วมทำกิจกรรมและบริจาคสิ่งของกับสถานสงเคราะห์ การร่วมเป็นเจ้าภาพในงานด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น

แนวคิดที่ 4

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsibility Business Practice) คือการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านลบกับสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น เนื่องจากการดำเนินงานของเหล็กทรัพย์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทจึงมีการควบคุมการผลิตเป็นพิเศษ เพื่อลดปัญหาด้านมลภาวะ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อ สังคมและเกิดความรักในองค์กร และยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ เหล็กทรัพย์ได้รับความไว้วางใจ จากชุมชนและสังคม ให้คนในชุมชนมีคุณภาพ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป

ด้านการศึกษา

ทางบริษัทเหล็กทรัพย์ มีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานเป็นประจำทุกปี สำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี โดยแต่ละปีมีการมอบทุนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และยังมีการมอบอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต่อบุตรของพนักงานอีกด้วย

ด้านสังคม

ด้านการบริการสังคม ทางบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัย การร่วมสนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในเทศกาลต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมกับธุรกิจเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันไปเสมอ ดังนั้นทางบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญของ การอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์พุทธมลฑลหลังจากประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี 54 รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริษัท เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร