รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่งหัวหน้าบุคคล (สมุทรสาคร)

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย

อายุ : 38 ปี ขึ้นไป

1.บุคลิกคล่องแคล่ว ว่องไว (สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว )

2.มีความรู้ในเรื่องของงานบุคคล (กฏหมายแรงงาน) และการบริหารจัดการงานบุคค

3.มีความเป็นผู้นำที่ดี รับผิดชอบสูงและสามารถแก้ปัญหาได้ดี

4.มนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

5.ทัศนคติดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

รายละเอียดของงาน

1.ดูแลระบบงานบุคคล ได้แก่ สรรหา อบรมแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ  ต่างด้าว อาคารสถานที่ ความปลอดภัย และเอกสารราชการ

2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

3.ดูแลและบริหารการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นระบบ ครบถ้วน ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ :

  1. สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

2.วัน / เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

3.ช่องทางการติดต่อ : 02 -4206999 ต่อ 1262 หรือ ID : hr.zubbsteel

กรอกใบสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง Programmer

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย / หญิง

อายุ : 22 – 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี  (สาขาเทคโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
– Proficiency in PHP, Web Front – End Development, HTML,CSS, Bootstrap, MySQL, Postgresql, Laravel
– (Optional) Python, Nodejs, React Native, Angular 5 , Mobile Development.
– (Optional) Good Experience in Cross-platform Frameworks for Mobile Development

รายละเอียดของงาน

1.บำรุงรักษาและดูแลฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมภาษา SQL, PL/SQL มีความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูลและการบริการจัดการ Database เช่น MS SQLServer, Oracle, MySQL หรือ MS Access

2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หมายเหตุ :

  1. สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

2.วัน / เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

3.ช่องทางการติดต่อ : 02 -4206999 ต่อ 1262 หรือ ID : hr.zubbsteel

กรอกใบสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง Network Engineer

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย / หญิง

อายุ : 23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี  (สาขาเทคโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

– บุคลิกคล่องแคล่ว กระตือรือร้นและรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
– มีความรู้เรื่อง Domain Controller /Firewall /Backup File / NAS/Shar File/FTP Server
– มีความรู้เรื่องระบบ Network / Server AIX /Hyper-V / ESXi / VM /Mail Server /IMSVA/Antivirus Server/IPPBX Server
– มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

รายละเอียดของงาน

– ดูแลรับผิดชอบระบบ Network 
– ดูแลรับผิดชอบระบบ Sever AIX / Hyper-v / ESXi / VM
– ดูแลรับผิดชอบระบบ Mail Server / Share File / FTP Server
– ดูแลรับผิดชอบระบบ IPPBX Server
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ :

  1. สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

2.วัน / เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

3.ช่องทางการติดต่อ : 02 -4206999 ต่อ 1262 หรือ ID : hr.zubbsteel

กรอกใบสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่งหัวหน้าทีมขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย / หญิง

อายุ : 35-50 ปี

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี-ป.โท (สาขาบริหารธุรกิจการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

– บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น
–  มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย 
–  มีทักษะด้านการเจรจาดี โน้มน้าวใจเก่ง และมีทัศนคตีที่ดีต่องานขาย
–  มีทักษะด้านการคำนวณ/การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพื้นฐานดี
–  มีไหวพริบและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
–  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
– มีทักษะด้านการจัดการ / วางแผน / วิเคราะห์ได้ดี
– สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์หัวหน้าทีมขายอย่างน้อย 5 ปี

** หากมีความรู้เรื่องการขายเหล็กหรือสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

รายละเอียดของงาน

– หาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขาย
– วางแผนกลยุทธ์การขาย
– ดูแลและบริหารจัดการยอดขายในแผนกให้เป็นไปตามเป้าของบริษัท
– ติดตามและประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนก
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
– ตรวจสอบงานต่างๆภายในแผนก ให้ถูกต้อง เช่นงานเอกสารต่างๆ  
– แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและทีมขาย
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หมายเหตุ :

1.สถานที่ปฏิบัติงาน : คลองมะเดื่อ

2.วัน / เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

3.ช่องทางการติดต่อ : 02 -4206999 ต่อ 1262 หรือ ID : hr.zubbsteel

กรอกใบสมัครงานออนไลน์

ตำแหน่งพนักงานขาย กทม.และปริมณฑล

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย / หญิง

อายุ : 23 -45 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวช – ป.ตรี (สาขาบริหารธุรกิจการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

– บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น
–  มีทักษะด้านการเจรจาดี โน้มน้าวใจเก่ง และมีทัศนคตีที่ดีต่องานขาย
–  มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานดี
–  ทักษะด้านการคำนวณดี (ชอบตัวเลข)
–  มีไหวพริบและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
–  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
–  สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี
–  มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย 
–  มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 2 ปี

** หากมีความรู้เรื่องการขายเหล็กหรือสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ*

รายละเอียดของงาน

– นำเสนอขายสินค้าให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า 
– ปิดการขาย /จัดทำใบเสนอราคา/ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
– ติดตามดูแลลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งระยะสั้น/ระยะยาว
– สรุปรายงานการขายประจำสัปดาห์ / เดือน เพื่อวิเคราะห์และวางแผนงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หมายเหตุ :

1.สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

2.วัน / เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

3.ช่องทางการติดต่อ : 02 -4206999 ต่อ 1262 หรือ ID : hr.zubbstee

กรอกใบสมัครงานออนไลน์

Copyright © 2019 All rights reserved