Tag: re bar

  • เหล็กข้ออ้อย

    เหล็กข้ออ้อย

    ชื่อเรียกอื่นๆ : เหล็กอ้อย, เหล็กบั้ง, เหล็กข้อ, เหล็กปล้องอ้อย ลักษณะ : มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้ง มีแบบตรง(DBM) และแบบพับ(DBF) มีชั้นคุณภาพ SD30, SD40, SD50 การใช้งาน : เหล็กข้ออ้อยใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมาก งานเสริมคอนกรีต ใช้ในงานโครงสร้างหลักประเภท เสา, […]

    Know More