Tag: ปลอกคาน

  • เหล็กปลอกเสา

    เหล็กปลอกเสา

    ชื่อเรียกอื่นๆ : ปลอกคาน ลักษณะ :มีลักษณะเป็นเส้นกลมผิวเรียบ สำหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีต สามารถทำเป็นรูปทรงตามที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม การใช้งาน :ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

    Know More