Tag: ฉาก

  • เหล็กฉาก

    เหล็กฉาก

    ชื่อเรียกอื่นๆ : ฉาก, เหล็กมุม ลักษณะ : เหล็กผิวเรียบ มีลักษณะปีกทั้งสองด้านตั้งฉากกัน ทำมุม 90° การใช้งาน : เสาโครงสร้าง, โครงเบาะรถโดยสาร,ฐานประตูล้อเลื่อน สะพาน โกดัง ชั้นวาง เสาเคเบิล เสาไฟฟ้า

    Know More